Tag-arkiv: tvangstanker

Bog: anerkendt selvhjælpsbog til OCD-ramte udgivet på dansk

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger

Nogle børn kalder det ’Klister på hjernen’. Som OCD-ramt føler man sig styret af jeg-fremmede tvangstanker og tvangshandlinger. De føles absurde og uvelkomne, og de OCD-ramte kan overvældes af angst og stærkt ubehag, hvis de forsøger at bekæmpe tankerne og handlingerne. Det drejer sig derfor ikke blot om at ’kunne tage sig sammen’, og for pårørende og udenforstående er det svært at forestille sig, hvilke kræfter de OCD-ramte er oppe imod.

Bogen er en selvhjælpsbog med et selvstyret program, der bidrager til at frigøre den OCD-ramte for OCD’ens snærende bånd. Den gennemgår den vigtigste og til dato bedst dokumenterede behandling for OCD, som er kognitiv adfærdsterapi (KAT), og hvornår denne kan være hensigtsmæssig at supplere med medikamental behandling, men kommer også ind på den nyeste form for adfærdsterapi ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Bogen falder i fire dele:
Del 1: Forklaring af OCD, og hvordan lidelsen diagnosticeres.
Del 2: Gennemgang af det sevstyrede program trin for trin.
Del 3: Indføring i forskellige symptomer og former for OCD.
Del 4: Støtte og netværk.

Bogen øger forståelsen af og indsigten i OCD’ens magt. Den gennemgår de grundlæggende former for OCD: kontroladfærd (tjekking), vaske- og rengøringstvang, ordens- og gentagelsestvang, rene tvangstanker, samlemani og skrupuløsitet. Bogen anviser forslag til og eksempler på, hvordan børn og voksne kan tage kampen op mod tankernes og handlingernes tyranni, når den trænger sig på – hvad enten det er hjemme, i skolen eller på arbejdet.

OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger henvender sig primært til personer med OCD, der ønsker at tage kampen op mod OCD’ens snærende bånd. Derudover psykologer og psykiatere, der ikke har speciale i OCD, samt pårørende, der ønsker at vide mere om OCD og støtte den OCD-ramte.

Om forfatterne:
Cherry Pedrick er uddannet sygeplejerske og er forfatter til en lang række bøger om psykiske lidelser

Dr. Bruce M. Hyman er en Florida autoriseret klinisk socialrådgiver og Board Certified Diplomate i Clinical Social Work, der er har en master- og en ph.d.-grad fra Florida State University. Siden 1987 har Dr. Hyman helliget sit arbejde til at forbedre livet for patienter med OCD og deres familiemedlemmer, ud over at fremme større samfundsbevidsthed og forståelse for OCD i USA.

Bogen er oversat fra engelsk efter: The OCD Workbook.

Titel: OCD: Guide til at slippe tvangstanker og -handlinger
Forfattere: Bruce M. Hyman, Cherry Pedrick
Forord af dr. med. Per Hove Thomsen
Forlag/år: Dansk Psykologisk Forlag 2011. Sider: 381.

Obsessiv kompulsiv tilstand (OCD): skal diagnosen omklassificeres?

the_lancet_coverObsessiv kompulsiv tilstand (Obsesive Compulsive Disorder (OCD)) er præget af tvangstanker, tvangshandlinger, eller begge dele. Ny forskning i behandlingen af OCD inddrager medikamentel behandling sammen med kognitiv adfærdsterapi (CBT), den mest lovende er D-cycloserin. OCD vil fremover muligvis blive placeret i sin egen nye kategori (OCD er pt klassificeret som en angstlidelse), når det amerikanske diagnosesystem DSM revideres i de kommende år. Det er spørgsmål omkring denne alvorlige og invaliderende tilstand, der drøftes på et seminar i det medicinske tidsskrift The Lancet, skrevet af professor i psykologi, dr. Jonathan S Abramowitz, University of North Carolina, USA, professor Steven Taylor, University of British Columbia, Canada, og professor Dean McKay, Fordham University, USA.

Læs resten

Ny metode måler risiko for OCD

Ny forskning har vist, at måling af en aktivitet i en region af hjernen kan hjælpe med at identificere mennesker med risiko for udvikling af Obsessiv Compulsiv Disorder (OCD), tvangstanker og tvangshandlinger.

Den nuværende diagnosticering af OCD er baseret på en klinisk samtale og ofte ikke forekommer indtil lidelsen er udtalt, hvorimod den nye metode kan muliggøre tidligere diagnosticering og intervention.

Videnskabsfolk ved University of Cambridge (finansieret af Medical Research Council og Wellcome Trust), opdagede at mennesker med OCD og deres nære familiemedlemmer viser et lavere aktivitetsniveau i områder af hjernen, der har ansvaret for at stoppe vanemæssig adfærd.

Det er første gang, at forskere har forbundet funktionelle ændringer i hjernen med familiær risiko for OCD lidelsen. Deres resultater er offenliggjort i juli udgaven af Science.

Læs resten

Ny OCD bog: Tvangstanker

Ny OCD bog på dansk! Oversat fra norsk.

Tvangstanker
Af Leif Edward Ottesen Kennair
Tvangstanker er normale fænomener. Det afgørende er derfor ikke at forstå, hvorfor de opstår, men derimod at se på de faktorer, der fastholder dem i et mønster, som føles ubehageligt og angstprovokerende.

I denne bog giver Leif Edward Ottesen Kennair en kort indføring i, hvad tvangstanker er, og hvordan de kan komme til udtryk. Formålet er at afmystificere lidelsen og vise, at behandling er mulig. Der tages udgangspunkt i den nyeste forskning inden for området. Som en af de vigtigste årsager til lidelsen angives en svækket ”metakognition” – dvs. manglende eller nedsat evne til at reflektere over egne tanker.

Bogen beskriver en behandlingsmodel, der går ud på at styrke den normale, sunde metakognition, således at klienten opnår en forståelse af, at tanker i sig selv ikke er farlige, heller ikke selvom de temaer, der trænger sig på, berører farlige emner.

Det er en lettilgængelig og velunderbygget bog, der henvender sig til både professionelle, personer med tvangssymptomer, deres pårørende og andre nysgerrige læsere.

LEIF EDWARD OTTESEN KENNAIR er specialist i klinisk voksenpsykologi og ansat som forsker ved Avdeling for forskning og utvikling, St. Olavs Hospital i Trondheim. Han har desuden i flere år undervist i evolutionspsykologi ved Norges teknisk-naturvidenskabelige universitet. Hans bog Evolutionspsykologi – En indføring i menneskets natur er udkommet på dansk (2005).

Titel: Tvangstanker
Forfater: Af Leif Edward Ottesen Kennair
Forlag/år: Akademisk forlag 2005.

OCD WIKI

Jeg kom lige forbi Wikipedia, the free encyclopedia,. Den engelske version har en god beskrivelse af OCD, Obsessive-compulsive disorder, og på den danske version, Wikipedia, den frie encyklopædi, kan man finde en beskrivelse på 4 linier af tvangstanker og tvangshandlinger.

SSRI får black-box i Danmark

Lægemiddelstyrelsen udsendte den 25. april 2005 en opdateret advarsel ved brug af SSRI og SNRI antidepressiva til børn og unge. At det er en opdaterede advarsel må vel betyde at der tidligere er udsendt en advarsel ? Det kan muligvis være at Lægemiddelstyrelsen hentyder til denne tekst: Status på SSRI til børn og unge.

I den nye opdaterede advarsel skriver Lægemiddelstyrelsen:

Den videnskabelig komite for lægemidler til mennesker (CHMP) ved det Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) har i forbindelse med sit møde 18.-21. april 2005 afsluttet sin gennemgang af SSRI og SNRI til behandling af børn og unge. Gennemgangen har omfattet løgemidler indeholdende følgende stoffer:

(Bemærk: Jeg har indsat handelsnavne, producent i (…), hvilket ikke er med i advarslen)

* Atomoxatine (Strattera, Eli Lilly)
* Citalopram (Cipramil, Lundbeck)
* Duloxetine (Cymbalta, Eli Lilly)
* Escitalopram (Cipralex, Lundbeck)
* Fluoxetine (Fontex, Eli Lilly)
* Fluvoxamine (Fevarin, Solvay Pharma)
* Mianserin (Tolvon, Oragon)
* Milnacepran (Milnacipran/Ixel, Pierre Fabre Medicament)
* Mirtazapine (Remeron, Oragon)
* Paroxetine (Seroxat, NovoNordisk/Glaxosmithkline)
* Reboxetine (Edronax, Pfizer)
* Sertraline (Zoloft, Pfizer)
* Venlafaxine (Effexor, Wyeth)

(Lægemiddelstyrelsen og Europæiske Lægemiddelagentur har stavet Venlafaxine forkert (de skriver Vanlafaxine), hvilket bl.a medfør at man ikke kan søge på det i databaser).

Ikke alle præparaterne er godkendt eller markedsføres i Danmark. De produkter, som er godkendt i Danmark, er enten godkendt til behandling af depression og/eller angsttilstande hos voksne eller behandling af OCD (obsessiv kompulsiv lidelse = tvangstanker og -handlinger) hos børn og voksne.

CHMP’s gennemgang har omfattet data fra alle tilgængelige kliniske undersøgelser – såvel offentliggjorte som ikke-offentliggjorte undersøgelser – og har særligt fokuseret på risikoen for selvmordstanker og selvmordsadfærd samt risikoen for fjendtlig adfærd så som udtalt vrede og aggressivitet. Der er ikke i de kliniske undersøgelser set selvmord i forbindelse med anvendelsen af SSRI/SNRI, men gennemgangen har til gengæld vist at børn og unge hyppigere udviser selvmordstanker og -adfærd samt fjendtlig adfærd end tilsvarende patienter behandlet med placebo. Det er endvidere CHMP’s vurdering at denne utilsigtede effekt kan ses ved alle de nævnte lægemidler, hvorfor der vil blive indført enslydende advarsler i produktinformationen (produktresume og indlægsseddel) for alle produkterne.

I Danmark er ingen af produkterne godkendt til behandling af depression hos børn og unge, men anvendes trods dette, da der ikke findes bedre alternativer til medicinsk behandling af depression. Anden ikke-medicinsk terapi som fx kognetiv terapi bør altid overvejes. Skønnes behandling med SSRI/SNRI nødvendig, bør den behandlende læge og pårørende være sårligt opmærksomme på risikoen for ovennævnte bivirkninger – særligt i de første uger af behandlingen.

Patienter eller forældre med børn i behandling med disse lægemidler bør ikke stoppe behandlingen uden forudgående samråd med den behandlende læge. Pludselig ophør med behandlingen kan blandt andet medføre bivirkninger i form af svimmelhed, søvnbesvær og angst, hvorfor behandlingen såvidt muligt altid bør stoppes under langsom nedtrapning.

Har du spørgsmål til din eller dit barns behandling bør du drøfte det med den behandlende læge.

Yderligere oplysninger om ovenstående kan fås ved henvendelse til overlæge Steffen Thirstrup på telefon: 4488 9187

Kilde:
Lægemiddelstyrelsen, 25. april 2005

Det er fremragende at Lægemiddelstyrelsen anbefaler: “Anden ikke-medicinsk terapi som fx kognitiv terapi bør altid overvejes.” til børn og unge. Det tragiske er blot at man selv skal betale for behandlingen og det koster ca. 800,- kr. i timen – noget de færreste familier har råd til at betale en eller to gange om ugen i et år eller to.

Relevante links:
Det Europæiske Lægemiddelagenturs advarsel: European Medicines Agency finalises review of antidepressants in children and adolescents
Sundhedsstyrelsens vejledning om: Behandling af børn med antidepressiva, antipsykotika og centralstimulerende midler

British Medical Journal har publiceret en artikel om det Europæiske Lægemiddelagenturs advarsel. Her et par highlights fra artiklen:

The agency’s committee for medicinal products for human use concluded that in clinical trials suicide related behaviour and hostility were more often seen among children and adolescents treated with these drugs than in those treated with placebo.

The agency has said it recognises that a doctor may sometimes make a decision to use these products to treat depression or anxiety in children or adolescents on the basis of individual clinical needs.

It also warns against sudden withdrawal of the drug, saying that the dose should be reduced gradually over weeks or even months.

Source: British Medical Journal, BMJ 2005;330:984 (30 April, 2005): Regulator restricts use of SSRIs in children

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, U.S. Food and Drug Administration (FDA), har lavet en anden list:

amitriptyline (Elavil [Merck]),
bupropion (Wellbutrin, Zyban [GlaxoSmithKline]),
chlordiazepoxide/amitriptyline (Limbitrol [Valeant]),
citalopram (Celexa [Pfizer]),
clomipramine (Anafranil [Mallinckrodt]),
desipramine (Norpramin [Aventis]),
doxepin (Sinequan [Pfizer]), trimipramine (Surmontil [Odyssey]),
duloxetine (Cymbalta [Eli Lilly]),
escitalopram (Lexapro [Forest]),
fluvoxamine (Luvox),
fluoxetine (Prozac [Dista],
isocarboxazid (Marplan),
imipramine (Tofranil, Tofranil-PM [Mallinckrodt]),
maprotiline (Ludiomil),
mirtazapine (Remeron [Organon]),
nefazodone (Serzone [Bristol-Myers Squibb]),
nortriptyline (Aventyl [Eli Lilly], Pamelor [Mallinckrodt]),
olanzapine/fluoxetine (Symbyax [Eli Lilly]),
paroxetine (Paxil [GlaxoSmithKline],
perphenazine/amitriptyline (Triavil [Merck]),
Pexeva [Synthon]),
phenelzine (Nardil [Pfizer]),
protriptyline (Vivactil [Odyssey]),
Sarafem [Eli Lilly]),
sertraline (Zoloft [Pfizer]).
tranylcypromine (Parnate [GlaxoSmithKline]),
trazodone (Desyrel),
venlafaxine (Effexor [Wyeth]),

Se mere her: Antidepressant Use in Children, Adolescents, and Adults

Den neurobiologiske baggrund for OCD

Ugeskrift for Læger har publiseret en oversigtsartikel om den neurologiske baggrund for OCD. Du kan læse hele artiklen på Ugskrift for Lægers hjemmeside. Her gengives resummet:

Resumé
Obsessiv kompulsiv forstyrrelse (OCD) er karakteriseret ved tvangstanker, tvangshandlinger samt en ofte intens angst. Man har i mange studier undersøgt årsagssammenhænge for OCD med fokus på såvel psykologiske forklaringer som en mere biologisk for-ståelsesmodel. Interessen for årsagsfaktorer har været stor, hvilket skyldes hyppigheden af lidelsen og den enorme sociale invalidering, lidelsen kan indebære. Således kan en større forståelse være vigtig for psykoedukation samt for tilrettelæggelsen af behandling. Formålet med oversigten er at fremføre ætiologiske overvejelser for OCD. Det skal understreges, at grænserne mellem: 1) egent-lige årsagssammenhænge, 2) forhold, der opstår som følge af OCD og 3) udløsende faktorer fortsat ikke er veldefinerede. Oversigten er baseret på litteratursøgning i MEDLINE med udgangspunkt i biologiske undersøgelser publiceret efter 1985. Søgeord omfatter bl.a. OCD, obsessive, compulsive, etiology, genetics, scanning, serotonin . Der er medtaget dels oversigtsartikler, dels primærlitteratur.

Obsessiv kompulsiv forstyrrelse (OCD) er en hyppig lidelse med en forekomst på 1,5-2%. Karakteristisk er tvangstanker defineret ved generende, gentagne og invaderende tanker, billeder eller impulser, der inducerer udtalt angst. Eksempler inkluderer gentagen bekymring om, hvorvidt lyset er slukket, døren er låst, eller der er snavs og sygdomme. Disse tanker og billeder er jegfremmede og fortsætter, selv om personen forsøger at undertrykke dem. Tvangshandlinger er gentagne handlinger eller mentale ritualer, som personen føler, at vedkommende skal udføre. Eksempler omfatter gentagen tjek af, om døren er låst, eller kontakterne er slukkede. Tvangshandlingerne udføres med henblik på at reducere angsten, men er tydeligt overdrevne og uden realistisk relation til den hændelse, de skal forhindre.

Ugeskrift for Læger · 3. januar 2005, nr. 1
Læge Judith B. Becker Nissen, overlæge Hans Ulrik Mikkelsen & professor Per Hove Thomsen
Aalborg Sygehus, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, og Århus Universitetshospital, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital
Læs mere: Den neurobiologiske baggrund for obsessiv kompulsiv forstyrrelse